Friday, May 13, 2011

9. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ (Relational Operator)

เราเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ค่าเท็จจริง True/False หรือค่าข้อมูลที่เป็น boolean ส่วนมาจะเอาไปใช้เป็นเงื่อนไขของโปรแกรม ส่วนมากจะใช้ร่วมกับตัวเปรียบเทียบทางตรรกะ
เครื่องหมาย
ความหมาย
ตัวอย่าง
==
เท่ากับ
2=3
ได้ False
<>
ไม่เท่ากับ
3<>5
ได้ True
>
มากกว่า
3>1
ได้ True
<
น้อยกว่า
3<1
ได้ False
>=
มากกว่าเท่ากับ
3>=10
ได้ False
<=
น้อยกว่าเท่ากับ
2<=2
ได้ True

No comments:

Post a Comment