Friday, May 13, 2011

4. ชนิดข้อมูล (Data Type)


ชนิดข้อมูล
อธิบาย
ค่าที่เก็บได้
Integer
เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็ม
-32768 ถึง 32767
Char
เก็บรหัสASCIIของอักษร1ตัว
รหัส ASCII
Real
เก็บตัวเลขจำนวนจริงที่มีทศนิยม
2.9e-39 ถึง 1.7e38
Boolean
เก็บค่าความจริงทางตรรกศาสตร์
True กับ False

No comments:

Post a Comment