Friday, May 13, 2011

30. การใช้งาน Procedure

เป็นกลุ่มของคำสั่งที่ต้องการเรียกใช้หลายๆ รอบเพื่อไม่ต้องมาเสียเวลาเขียนใหม่หลายๆรอบ โดยจะเรียกใช้ผ่านชื่อโพซิเยอร์
1) การประกาศ Procedure


procedure ชื่อโพซิเยอร์(พารามิเตอร์1,พารามิเตอร์2,...,พารามิเตอร์n);
#ส่วนหัวของ Procedure
Begin
#ส่วนตัวของ Procedure
End;

 
เราจะประกาศ Procedure ไว้บนส่วนหัวของโปรแกรม และสามารถเรียกใช้ได้จากส่วนตัวของโปรแกรม

No comments:

Post a Comment