Friday, May 13, 2011

3. การประกาศตัวแปร (Variable Declaration)

ในการประกาศตัวแปรในภาษา Pascal เราจะใช้คำสั่ง var ในการประกาศ สำหรับตำแหน่งการประกาศนั้นจะประกาศไว้บนส่วนหัวของโปรแกรมในรูปแบบนีดังต่อไปนี้
รูปแบบการใช้งาน
var variable_name:variable_type;
var คือ คำสั่งในการประกาศตัวแปร
variable_name คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นสำหรับอ้างอิง
variable_type คือ ชนิดข้อมูบที่ต้องการใช้

ตัวอย่างการใช้งาน
var count,i : integer;
area:real;
#จะเขียน var เพียงครั้งเดียวแม้จะประกาศตัวแปรหลายตัวก็ตาม
#ในการประกาศตัวแปรหลายตัวที่เป็นชนิดเดียวกันสามารถใช้เครื่องหมาย comma (,) คั้นระหว่างตัวแปรได้

No comments:

Post a Comment