Friday, May 13, 2011

23.คำสั่ง for-downto (for-downto statement);

คำสั่ง for-to เป็นคำสั่งวนรอบแบบนับขึ้นจากน้อยไปมาก ส่วน for-downto จะนับจากมากลงมาน้อย
รูปแบบการใช้งาน
for ตัวนับ:=จุดเริ่มต้น downto จุดสิ้นสุด do
begin
คำสั่ง1;
คำสั่ง2;
คำสั่ง3;
end;
* หากมีเพียงคำสั่งเดียวก็ไม่ต้องใส่ begin กับ end; ก็ได้
ตัวอย่าง
for count:=10 downto 1 do
writeln(count);

No comments:

Post a Comment