Friday, May 13, 2011

20. เพิ่มเติมคำสั่ง case (more about case)

นอกจากที่กล่าวไปในหัวข้อที่แล้ว เรายังสามารถใช้ case ในรูปแบบดังต่อไปนี้
1) ใช้ comma (,) คั้น เพื่อใช้ให้ทำคำสั่งเดียวกันแต่คนละเงื่อนไข
ตัวอย่าง
case grade of
'A','a':
writeln('Your Score is 100-80');
'B','b':
writeln('Your Score is 79-70');
'C','c':
writeln('Your Score is 69-60');
end

2) ใช้จุดสองจุด(..)เพื่อระบุช่วงข้อมูล
ตัวอย่าง
case score of
80..100:
writeln('Your grade is A');
70..79:
writeln('Your grade is B');
60..69:
writeln('Your grade is C');
end
*ข้อควรระวัง คือ ด้านซ้าย ของ จุดสองจุด (..) จะน้อยกว่า ด้านขวา

No comments:

Post a Comment