Friday, May 13, 2011

19. การใช้คำสั่ง case (case statement)

เป็นคำสั่งเลือกทำอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ต่างกันคือใชัวตัวแปรหนึ่งตัวในการตรวจสอบเปรียบเทียบ และใช้ค่าคงที่หลายๆ ตัวในการเปรียบเทียบถ้าตรงกับค่าคงที่ใดก็จะทำตามคำสั่งหลังค่าคงที่นั้น
case ตัวแปร of
ค่าคงที่1:
คำสั่ง1;
ค่าคงที่2:
คำสั่ง2;
ค่าคงที่3:
คำสั่ง3;
....
ค่าคงที่n:
คำสั่งn;
else
คำสั่งให้ทำเมื่อไม่ตรงกับค่าใดๆ;
end;

No comments:

Post a Comment