Friday, May 13, 2011

13) แสดงข้อมูลออกจากจอภาพ (Screen Output)

เมื่อรับข้อมูลเข้ามาประมวลผลจนได้ผลลัพธ์แล้ว ลำดับต่อไปก็คือการแสดงผลออกทางจอภาพ
1) คำสั่ง write
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการการแสดงข้อมูล
write('Hello World!');
write('Hello',your_name);
2) คำสั่ง writeln
เป็นคำสั่งคล้ายๆกับ write แต่จะทำการขึ้นบรรทัดใหม่(เหมือนการกดEnter) ให้ด้วย
writeln('A=',A,'B=',B,'C=',C);

No comments:

Post a Comment