Friday, May 13, 2011

11. ลำดับของเครื่องหมายในการคำนวณ (Priority)

ในบางครั้งหากไม่ใส่เครื่องหมายวงเล็บ () เพื่อให้เจาะจงลำดับการทำงาน เราควรศึกษาลำดับการทำงานซึ่งจะเป็นดังนี้
1
( ) (เครื่องหมายวงเล็บ)
2
-a (เครื่องหมายติดลบ)
3
not
4
* , / , div , mod , and
5
+ , - , or
6
= , < , <= , > , >= , <>

No comments:

Post a Comment