Friday, May 13, 2011

1. โครงสร้างของภาษาปาสคาล (Pascal Structure)

ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนหัว และส่วนที่เป็นตัวของโปรแกรม
Program my_program;
uses crt;
....
ส่วนหัว
Begin
....
End.
ส่วนของตัวโปรแกรม
1) ส่วนหัวของโปรแกรม
จะเป็นบรรทัดเริ่มต้นตั่งแต่ เริ่มคำสั่ง program ไปจนถึง คำสั่งก่อนหน้า Begin ของโปรแกรม ในส่วนหัวนี้เราจะใช้ประกาศตัวแปร บอกยูนิตที่จะมีการเรียกใช้ รวมถึงใช้เขียนฟังก์ชั่นหรือโปรซิเดอร์ด้วย
2) ส่วนของตัวโปรแกรม
จะเริ่มจากคำว่า Begin ไปจนถึง End. เป็นคำสั่งการทำงานต่างๆของโปรแกรม

No comments:

Post a Comment